Ugovor o putovanju i opći uvjeti i uputstva za turističke aranžmane

1. PREDMET UGOVORA I STRANKE


Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja – turističke agencije Atlantis travel doo (u daljnjem tekstu AGENCIJA) i PUTNIKA odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu PUTNIK). Ovaj ugovor o putovanju sadrži i Opće uvjete i uputstva za turističke aranžmane, odnosno poziva se na program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali PUTNIK i djelatnik agencije Atlantisa ili bilo koje druge agencije ovlaštene za prodaju Atlantisovih aranžmana, te nakon što PUTNIK u cijelosti uplati cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene te nesporno osigura plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. Ukoliko putnik nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke tek kad AGENCIJA primi cijeli ugovoreni iznos cijene aranžmana ili ako je to izričito ugovoreno, dio ugovorene cijene i dokumentaciju kojom se nesporno osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma. Putnik se za putovanje može prijaviti u svim poslovnicama Atlantisa i drugim ovlaštenim agencijama osobno, telefonom, internetom ili nekim drugim načinom daljinske komunikacije.
Prilikom sklapanja Ugovora Putnik je dužan dati točne osobne podatke svih putnika, tj. osoba upisanih u rezervaciji onako kako su isti upisani u putnim ispravama koje će putnici koristiti tijekom putovanja, tj. konzumacije rezervacije i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja, sve sukladno Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. ATLANTIS TRAVEL kao turistička agencija jamči da će sve isprave i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja upotrebljavati sukladno zakonskim regulativama koje proizlaze iz Ugovora i Općih uvjeta. AGENCIJA nije odgovorna za korištenje ili prosljeđivanje netočnih ili nepotpunih osobnih podataka osoba upisanih u rezervaciji, te će sve troškove nastale zbog netočnih ili nepotpunih osobnih podataka osoba upisanih u rezervaciji podmiriti Putnik.
Budući da prilikom izrade pojedinih aranžmana, radi izvršenja rezervacija, postoji potreba sklapanja ugovora sa stranim ili domaćim dobavljačima (tour operatorom, zrakoplovnom tvrtkom ili drugim dobavljačem) i iako za većinu takvih rezervacija prema dobavljačima AGENCIJA postupa kao agent tj. zastupnik, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za djela ili propuste dobavljača ili za usluge koje isti pružaju. U tim situacijama će se Uvjeti i odredbe dobavljača primjenjivati na rezervaciju Putnika.

2. OBVEZE AGENCIJE

Agencija je dužna putniku pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva predviđena ugovorom i skrbiti se o pravima i interesima putnika, u skladu s poslovnim običajima u ovoj djelatnosti. Prije sklapanja ugovora o organiziranju putovanja, organizator putovanja ili agencija posrednik je dužna putniku dati sve predugovorne informacije za paket aranžman , stavlja na raspolaganje odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, podastire mu sve relevantne informacije u svezi s putovanjem, te mu predaje opće uvjete putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora i nudi mu paket putnog osiguranja i osiguranje od otkaza. Organizatora putovanja obvezuju podaci sadržani u promidžbenim materijalima ili programu, osim ako se ugovaratelj putovanja nije drugačije dogovorio s organizatorom putovanja zbog toga što je u promidžbenom materijalu/programu bilo naznačeno da postoji mogućnost izmjene podataka, a što znači da su mjerodavni uglavci iz ovog ugovora, a što je razvidno iz ovog ugovora. Agencija će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način. Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, vremenske nepogode, intervencije nadležnih vlasti, prometne nezgode, prometne gužve, kašnjenja i poremećaja javnog prijevoza grada koji se posjećuje i dr), te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema prometnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima Agencija nije dužna podmiriti dodatne troškove Putnika. Ako bude moguće agencija će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Agencija nije dužna pružati usluge van ovih Uvjeta. Agencija ne odgovara za eventualne pogreške u tisku.

2.1. PREDUGOVORNE INFORMACIJE – ponuda putovanja na web stranici, brošuru, letku katalogu i slično

Agencija posvećuje veliku pozornost prezentaciji programa na promidžbenim materijalima (web stranica, letci, katalozi i slično), ali su moguće nepravilnosti i greške koje će Agencija nastojati ispraviti u što skorijem roku. Agencija ne odgovara za eventualne pogreške u tisku, na web stranici niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Putnika, a prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnim podaci navedeni u Ugovoru- ponudi , ne promidžbenom materijalu.
Uz Opće uvjete putovanja, putniku se dostavlja i obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju o paket aranžmanu te najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu. Detaljnije šalje se dokumentacija:

2.1.a) Obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket aranžmanu kad je organizator putovanja putnička Atlantis travel.
Kada je ponuđena kombinacija usluga putovanja paket- aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu: Putnik ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket aranžman. Putnička agencija Atlantis travel ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna.

2.1.b) Obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket aranžmanu kada je organizator putovanja druga putnička agencija
Kada je ponuđena kombinacija usluga putovanja paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu: Putnik ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket aranžman. Turistička agencija koje je organizator putovanja u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket aranžmana kao cjeline. Putnička agencija koja je organizator putovanja ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i ako je prijevoz uključen u paket aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna.

2.2. Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu.

3. SADRŽAJ I CIJENA ARANŽMANA

Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije, putnik uplaćuje 40% cijene aranžmana (ukoliko u programu nije navedeno drugačije). Ostatak do ukupne cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 29 dana prije početka putovanja (ukoliko za određeni program nije drugačije navedeno) ili se osigurava dokumentacija za neospornu naplatu ukupne cijene aranžmana. Ukoliko putnik ne ispuni svoju obavezu do najkasnije 29 dana prije polaska na put, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije.
Rezervaciju zatraženu „na upit“ AGENCIJA se obvezuje obraditi u roku od 2 radna dana (subota se ne smatra radnim danom) i o učinjenom pismeno ili usmeno obavijestiti putnika. Ukoliko AGENCIJA u navedenom roku ne obavijesti putnika o učinjenom ili nije u mogućnosti osigurati rezervaciju za zatraženi aranžman, kompletan iznos uplate bit će u cijelosti vraćen putniku. Ukoliko putnik ne prihvati zatraženu, a od strane AGENCIJE potvrđenu rezervaciju, troškovi uplate se ne vraćaju uključujući i naknadu za troškove rezervacije. Za potvrdu rezervacija po “Fortuna sistemu” ili po “Last minute” ponudama PUTNIK je dužan odmah uplatiti iznos aranžmana u cijelosti ili osigurati nespornu naplatu cijelog iznosa aranžmana.

Ako je ugovaratelj sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili po

Ako je ugovaratelj sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili po “fortuna” sistemu (uplaćuje se za hotel niže kategorije a koristi onaj više ako ima mjesta), tada putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje organizator putovanja ne može utjecati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga putnik nema pravo prigovora prema organizatoru putovanja. U slučaju da PUTNIK uplati aranžman po višoj cijeni, a naknadno uvidi da je isti u prodaji Posebna ponuda, Akcija ili Last minute nema pravo na povrat razlike cijene aranžmana. Putnik vlastoručnim potpisom Ugovora i/ili uplatom dogovorenog iznosa akontacije potvrđuje suglasnost, odnosno očitovanje svoje osobne volje izbora, te prihvaća u potpunosti viđenu ponudu sa svim popratnim sadržajem i cijenu, na temelju vlastitog izbora potvrđuje viđeno-objavljeno i odriče se svake daljnje primjedbe i reklamacije.
Ugovorne strane su suglasne da organizator putovanja ima pravo povišenja cijene iz ovog ugovora prije početka putovanja ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja, a za koje nije znao ni mogao znati. Ugovaratelj putovanja ili putnik imaju pravo raskinuti ugovor o organiziranju putovanja ako bi povišenje uglavljene cijene iznosilo više od 8 % . U tom slučaju imaju pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 8% putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem priopćiti Agenciji u roku od 2 dana od primljene obavijesti. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi Agenciji u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. Putnik je dužan na zahtjev predstavnika organizatora putovanja prije započinjanja putovanja predočiti dokaz da je u cijelosti podmirio cijenu, jer ako cijena nije plaćena putnik ne može započeti putovanje, osim ako ugovorne strane nisu drugačije dogovorile. Objavljene cijene rezultat su ugovora agencije s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi. U slučaju avio karata, zrakoplovne pristojbe podložne su promjeni istih do dana izdavanja avio karte. U slučaju porasta zrakoplovnih pristojbi putnik je dužan snositi trošak razlike u cijeni. Uplatom putovanja Ugovaratelj/ Putnik potvrđuje da je upoznat s činjenicom da se cijena za druge putnike može mijenjati slijedom naknadnih akcija i promocija koje utječu na cijenu te da cijene mogu biti i niže.

4. KATEGORIZACIJA SMJEŠTAJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u objavljenim programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnosti i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Agencija ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bilo od strane Agencijskih djelatnika ili neke treće osobe. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj u hotel i ulazak u smještajnu jedinicu najčešće je moguće između 14 i 20 sati, na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put o tome obavijestiti Agenciju, ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja. Ako putnik koristi trokrevetnu ili višekrevetnu sobu u hotelu, hotelijer najčešće daje dvokrevetnu sobu s pomoćnim ležajem. Kvaliteta pomoćnog (dodatnog) ležaja u potpunosti ovisi o hotelu. Agencija ni u kom slučaju ne snosi odgovornost po bilo kojem pitanju kvalitete pomoćnog ležaja te eventualno nezadovoljstvo putnika proizašlo iz ovih razloga ne može biti predmetom prigovora. Putniku će najkasnije 2 radna dana prije polaska biti dostavljeno ime hotela, i web stranica hotela. Putnike molimo da se prije polaska informiraju o lokaciji i kvaliteti smještaja putem dostavljenih informacija poput imena hotela, internet linkova, a svi prigovori vezano za smještaj agenciji moraju biti dostavljeni pismenim putem najkasnije 24 h prije samog polaska. Naknadni prigovori, nakon što putnik iskoristiti ugovorenu uslugu smještaja, neće se uvažavati, a putnik ugovaranjem putovanja specifično izjavljuje da je upoznat s tom činjenicom i da se odriče prava na prigovor ukoliko smještaj bude u hotelu kako je definirano u završnoj obavijesti. Usluga doručka ili drugih obroka u hotelu, može se razlikovati ovisno o destinaciji i običajima i samoj razini kvalitete te usluzi pojedinog objekta, te Agencija ni u kojem slučaju ne preuzima odgovornost za kvalitetu ili sadržaj doručka, a putnik ugovaranjem putovanja specifično izjavljuje kako je upoznat s tom činjenicom. Agencija zadržava pravo promjene hotela, pod uvjetom da osigura hotel u istoj ili višoj kategorizaciji.

5. PUTNI DOKUMENTI, POŠTIVANJE PROPISA

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan Agenciji dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. Agencija ne jamči ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze ili mu zahtjev za ishođenje vize bude odbijen, smatrat će se da je putnik odustao od putovanja. Putnik je dužan poštivati carinske, devizne i druge propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan Agenciji dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. Agencija ne jamči ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze ili mu zahtjev za ishođenje vize bude odbijen, smatrat će se da je putnik odustao od putovanja. Putnik je dužan poštivati carinske, devizne i druge propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, a Agencija otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. Prilikom potpisivanja ugovora djelatnik Agencije će putnika upoznati s izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje, uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova RH. Preporučujemo svakom putniku da se i osobno informira na web stranici www. mvpei.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenja MVPEI-a RH.
Svim putnicima koji nisu državljani Hrvatske i nemaju hrvatske putne dokumente preporučamo da se prije uplate aranžmana osobno informiraju o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. AGENCIJA može uputiti putnika na izvor informacija ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog putnika. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanja od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje AGENCIJA da se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja. Agencija otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave.

6. PUTNO OSIGURANJE

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi «paket» putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja prtljage te osiguranja od otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket pSukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi «paket» putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja prtljage te osiguranja od otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da Putnik želi ugovoriti navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod osiguravatelja ili kod Agencije, pri čemu Agencija djeluje tek kao posrednik osiguravajućeg društva. Osiguranje od otkaza putovanja, prema uvjetima osiguravajućeg društva, moguće je ugovoriti samo uz dobrovoljno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, ugovara se prilikom sklapanja Ugovora o putovanju te ga nije moguće ugovoriti naknadno u Agenciji. Ukoliko Putnik ne dostavi podatke za izradu police osiguranja u roku koji će biti naveden na ponudi, smatra se da Putnik ne želi ugovoriti putno osiguranje ili će ga ugovoriti samostalno. Premija osiguranja izračunava se ovisno o dužini trajanja i cijeni putovanja prema cjeniku osiguravajućeg društva. Valjane razloge za otkaz putovanja određuje osiguravajuće društvo sukladno uvjetima osiguranja. Uplaćene premije osiguranja nisu predmet osiguranja od otkaza, niti dio paket-aranžmana i neće biti vraćeni kao niti troškovi nabavke viza/e i usluge rezervacije, unatoč tome što Putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko Putnik mora otkazati putovanje, Agencija zadržava pravo naplate primjerene naknade prema pravilima navedenim u točki 9. ovih Općih uvjeta. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja koji će putnicima biti poslani ili uručeni.

7. OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u slijedećim slučajevima, i to uz obavezno pismenu potvrdu: vojni poziv, bolesti ili smrtni slučaj u užoj obitelji ili drugi razlozi koje prihvaća odgovarajuća osiguravajuća kuća s kojom AGENCIJA ima sklopljen ugovor o zastupanju. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolest ili smrtnom slučaju Agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 8. ovog Ugovora. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Agencija se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Kako bi se mogla aktivirati polica osiguranja od otkaza, potrebno je izvršiti ostatak uplate u postotku kako je definirano u segmentu „otkaz putovanja od strane ugovaratelja/putnika „ovisno o datumu pismenog otkaza koji predstavlja osnovu za obračun naknada, odnosno otkaznih troškova (storno penala) koje će Agencija naplatiti kako bi pokrila gubitke pretrpljene zbog otkaza rezervacije. Svi uvjeti otkaza navedeni su u uvjetima osiguranja te svakom putniku svakako preporučujemo da ih osobno detaljno prouči.

8. PUTNIKOV OTKAZ PUTOVANJA

PPutnik može u svako doba pisanim putem potpuno ili djelomično raskinuti ugovor o putovanju.

Organizator putovanja je u promidžbenom materijalu/programu i/ili općim uvjetima putovanja odredio način obračuna naknade koju je dužan putnik/ugovaratelj putovanja platiti u slučaju raskida ugovora o organiziranju putovanja, a putnik/ugovaratelj putovanja potpisom ovog ugovora potvrđuje da je upoznat s ovim podacima.

Ako je putnik spriječen započeti putovanje, tada može odrediti treću osobu da se umjesto njega koristi ugovorenim uslugama ako je o tome obavijestio organizatora putovanja pisanim putem. Organizator putovanja prihvatit će treću osobu imenovanu kao zamjenskog putnika, ako treća osoba ispunjava sve predviđene uvjete za putovanje, te ako ne postoje zakonske ili druge propisane prepreke koje onemogućuju treću osobu da putuje u određenu državu ili pravo treće države koja je destinacija putovanja ne dopušta zamjenu putnika ili ako nije moguće izvršiti promjenu rezervacije. Prije početka putovanja treća osoba ili ugovaratelj putovanja/putnik dužni su organizatoru putovanja naknaditi sve dodatne troškove uzrokovane zamjenom putnika.

U slučaju otkaza putovanja od strane Putnika organizator putovanja zadržava uplaćeni iznos u visini koja ovisi o datumu otkazivanja putovanja po slijedećem rasporedu (ukoliko nije u programu drugačije navedeno).

a) Ukoliko Putnik otkaže aranžman za putovanje u Hrvatsku/ ljetovanje, AGENCIJA od ukupne cijene aranžmana na ime naknade štete zadržava sljedeći iznos:

i) više od 30 dana prije polaska: 30 % cijene aranžmana, a najmanje 30 €
ii) od 29 do 22 dana prije polaska: 40 % cijene aranžmana
iii) od 21 do 15 dana prije polaska: 80 % cijene aranžmana
iv) od 14 do 0 dana prije polaska: 100 % cijene aranžmana
vi) nakon polaska: 100 % cijene aranžmana

b) Ukoliko Putnik otkaže aranžman za europsko putovanje autobusom ili avionom do uključivo 5 noćenja, AGENCIJA od ukupne cijene aranžmana na ime naknade štete zadržava sljedeći iznos:

i) više od 30 dana prije polaska: 40 % cijene aranžmana, a najmanje 30 €
ii) od 29 do 22 dana prije polaska: 80 % cijene aranžmana
iii) od 21 do 0 dana prije polaska: 100 % cijene aranžmana
iv) nakon polaska, „no show“ ili za prekid putovanja od strane Putnika, Agencija će naplatiti 100 % cijene aranžmana

c) Ukoliko Putnik otkaže aranžman za europsko putovanje autobusom ili avionom od 6 i više noćenja, AGENCIJA od ukupne cijene aranžmana na ime naknade štete zadržava sljedeći iznos:

i) više od 60 dana prije polaska: 30 % cijene aranžmana, a najmanje 50 €
ii) od 59 do 45 dana prije polaska: 40 % cijene aranžmana
iii) od 44 do 0 dana prije polaska: 100 % cijene aranžmana
iv) nakon polaska, no show“ ili za prekid putovanja od strane Putnika, Agencija će naplatiti 100 % cijene aranžmana

d) Ukoliko Putnik otkaže aranžman za putovanje izvan Europe (uključujući i daleka putovanja, tečajevi stranih jezika), AGENCIJA od ukupne cijene aranžmana na ime naknade štete zadržava sljedeći iznos:

i

i) do 90 dana prije polaska: 20 % cijene aranžmana
ii) od 89 do 60 dana prije polaska: 40 % cijene aranžmana
iii) od 59 dana prije polaska: 100 % cijene aranžmana
iv) nakon polaska, no show“ ili za prekid putovanja od strane Putnika, Agencija će naplatiti 100 % cijene aranžmana

e) ukoliko Putnik otkaže aranžman za krstarenje, AGENCIJA od ukupne cijene aranžmana na ime naknade štete zadržava sljedeći iznos:

i) više od 60 dana prije polaska:

i) više od 180 dana prije polaska fiksna naknada štete 100 € po osobi (nepovratno)
ii) od 179 do 120 dana prije polaska: 15 % cijene aranžmana
iii) od 119 do 90 dana prije polaska: 30 % cijene aranžmana
iv) od 89 do 60 dana prije polaska: 45 % cijene aranžmana
v) od 59 do 30 dana prije polaska do dana polaska: 75 % cijene aranžmana
vi) od 29 do 0 dana prije polaska: 100% cijene aranžmana
vii) ) nakon polaska, no show“ ili za prekid putovanja od strane Putnika, Agencija će naplatiti 100 % cijene aranžmana

– Za individualne polaske primjenjuju se uvjeti otkazivanja brodara

– Za grupna krstarenja u organizaciji drugih agencija primjenjuju se uvjeti otkazivanja Odgovornog organizatora

f) Transferi 120 – 91 dana prije polaska :10% cijene transfera

90 – 61 dana prije polaska: 20% cijene transfera
60 – 45 dana prije polaska: 30% cijene transfera
44 – 31 dana prije polaska: 50% cijene transfera
30 – 21 dana prije polaska 70% cijene transfera
20 – 0 dana prije polaska 100% cijene transfera
nakon polaska i “no show” 100% cijene transfera

g) ukoliko Putnik otkaže aranžman SKIJANJE, UČENIČKA I IZVANUČIONIČNA PUTOVANJA U INOZEMSTVO (osim ukoliko nije drugačije pismeno ugovoreno), Atlantis travel doo bez obzira na datum i razlog otkaza zadržava kompletno uplaćeni iznos. PREPORUČAMO UPLATU PUTNOG OSIGURANJA (POLICA OSIGURANJA OD OTKAZA).

h) ukoliko Putnik otkaže povezani putni aranžman koji uključuje avio kartu i smještaj, AGENCIJA od ukupne cijene aranžmana na ime naknade štete zadržava 100 % iznosa cijene avio karte (osim ako u uvjetima tarife avio karte nije navedeno drugačije) bez obzira na vrijeme do početka putovanja, a za otkaz hotela i drugih usluga vrijede uvjeti
pod stavkom b), osim kada je usluga rezervirana pod posebnim uvjetima koji ne dozvoljavaju povrat (tzv. non-refundable) kada pružatelj usluge zadržava 100 % iznosa predmetne usluge.

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i/ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Kod otkazivanja putovanja ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju da Putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, AGENCIJA će primijeniti gore navedene odredbe, a naknadne reklamacije neće uvažiti. Ukoliko za neke programe i aranžmane vrijede posebni uvjeti, AGENCIJA će ih navesti prilikom ugovaranja te se isti i primjenjuju. Usmeni otkaz Putnik je dužan potvrditi u pisanim obliku bilo poštom, telefaksom ili e-poštom. Ako Putnik usmeno priopćeni otkaz ne potvrdi u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao putovanje. Ako Putnik na vlastiti zahtjev prekine putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka. Npr. Ako na destinaciji nije bilo snijega, a išao je na skijanje ili je padala kiša na odmoru

Ukoliko je stvarno nastala šteta veća od navedenih, AGENCIJA zadržava pravo naplate iste uz predočenje dokaza o stvarnim troškovima, a u maksimalnoj visini 100 % cijene aranžmana.

Ukoliko Putnik najkasnije do 30 dana (za europsko putovanje autobusom ili avionom do uključivo 5 noćenja) odnosno 45 dana prije putovanja (za europsko putovanje autobusom, ili avionom od 6 i više noćenja te putovanje izvan Europe/daleka putovanja) ne izvrši uplatu ostatka do ukupne cijene aranžmana ili ne osigura dokumentaciju za nespornu naplatu ukupne cijene aranžmana, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije.

Putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka putovanja bez plaćanja naknade za raskid ugovora u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika
na odredištu.

Za „NO SHOW“ i za nepotpune/ nevažeće putne isprave – 100% cijene aranžmana

Agencija zaračunava stvarne troškove zamjene ako putnik-nositelj ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana. U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Agencija će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti. Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Ovi otkazni rokovi se primjenjuju i na promjenu datuma polaska ili smještajnog objekta, te u svim drugim slučajevima. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja, na vlastitu želju ili zbog neophodne potrebe, otkaže putovanje, po povratku nema pravo na isplatu troškova. Organizator putovanja zaračunava administrativne troškove ukoliko ugovaratelj putovanja / putnik otkaže putovanje ili nađe novog korisnika iste rezervacije, kao i u slučaju da putnik koji ima uplaćeno osiguranje od otkaza otkaže putovanje. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava, ni polica osiguranja. Istovremeno s uplatom putovanja preporuča se i uplata osiguranja od otkaza putovanja.

VAŽNA NAPOMENA: Svaki putnik/nositelj Ugovora prigovor podnosi zasebno te Agencija neće uzeti u razmatranje grupne prigovore.

9. ZDRAVSTVENI PROPISI

Putnik je dužan obavijestiti Agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl. a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija isl). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police putnog zdravstvenog osiguranja.

10. PRTLJAGA

Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, ukoliko je moguć višak prtljage , isti plaća sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. AGENCIJA ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage, osim ako nije drugačije navedeno u programu. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage. Organizator nije odgovoran za uništenu ili izgubljenu prtljagu u prijevoznom sredstvu kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu

11. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI, OD ODGOVORNOSTI, i NEZGODE

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, AGENCIJA ima kod osiguravajućeg društva UNIQA OSIGURANJE DD, Planinska 13a , 10 000 Zagreb, OIB 75665455333 info@uniqa.hr, telefon 01 6324 200, telefax 01/6324250 sklopljen Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza, broj 11-7002952820. Na zahtjev PUTNIKA, djelatnici agencije upoznat će PUTNIKA sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju AGENCIJA prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman, a Putnik potpisom Ugovora o putovanju potvrđuje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju.

12.OBVEZE ORGANIZATORA OD IZMJENE/NEISPUNJAVANJA UGOVORENE USLUGE

Ako AGENCIJA prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužna je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik može u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti AGENCIJE prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odbitka, Agencija se obvezuje u roku od 14 radnih dana vratiti putniku uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji mu je AGENCIJA ponudila smatra se novim ugovorom o putovanju, s tim da se putnik odriče svih potraživanja prema AGENCIJI s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotnog ugovora. Ako AGENCIJA nakon početka putovanja nije pružila veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, AGENCIJA može na svoj teret, a uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak putnika AGENCIJA može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se putnik odriče prava na potraživanja od AGENCIJE za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju. Ako AGENCIJA nije mogla na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako putnik iz opravdanih razloga ne prihvati izmjene, AGENCIJA će mu na svoj trošak omogućiti povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je putnik s time suglasan, te mu nadoknaditi eventualnu štetu koju je pritom pretrpio. Šteta se isplaćuje u visini dijela cijene neiskorištenog dijela ugovorenog programa, i to na osnovi prigovora putnika. AGENCIJA će prigovor rješavati na način naveden u točki 17. ovog ugovora. Najveći iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana.

AGENCIJA je ovlaštena jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog za AGENCIJU da ne sklopi ugovor. U tom slučaju putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga.

AGENCIJA zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana prije početka putovanja, ukoliko je putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg je AGENCIJA bio posrednik u prodaji navedenog aranžmana ili ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio najmanji broj putnika potreban za realizaciju aranžmana naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz nekog drugog valjanog razloga. Za putovanja koja traju 6 ili duže dana – 20 dana prije početka putovanja, za putovanja 3-5 dana – 7 dana prije početka putovanja te za putovanja kraća od 2 dana – 48 sati prije termina putovanja. Agencija je dužna putniku vratiti sav uplaćen iznos aranžmana. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa / aranžmana. Ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti izbjeći ili ukloniti organizator putovanja ima pravo izmijeniti program. AGENCIJA zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje AGENCIJA ne može utjecati), i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Za bilo kakvu nepravilnost u avio prometu, agencije ne može asistirati već putnik sam mora podnijeti prigovor direktno na avio kompaniju. Ukoliko se dogodi overbooking na letu, putnik je dužan surađivati sa predstavnicima avio kompanije te moraju pokušati zajedno naći odgovarajuće rješenje jer za takve okolnosti je isključivo odgovorna avio kompanija, a ne Agencija. Ako okolnosti na samom odredištu onemogućuju smještaj putnika u rezerviranom objektu, organizator će putnika smjestiti u drugi objekt jednake ili više kategorije od rezerviranog i na vlastiti trošak. Agencija ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na danu situaciju AGENCIJA ne preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju. AGENCIJA ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na Agencijskim web-stranicama.
Agencija može otkazati putovanje i zbog više sile, odnosno zbog neuobičajenih i nepredvidljivih događaja, ne koje organizator nema utjecaja. Pod višom silom se ne podrazumijeva prebukiranje, ali zato uključuje državne uredbe, štrajkove, ratove ili krizne situacije slične ratovima, epidemije, prirodne katastrofe i sl.

13. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan obavijestiti agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl. koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu ishrane, boluje od kronične bolesti i sl.), a ove podatke agencija ne smije prosljeđivati trećim osobama osim onih koje su uključene u realizaciju programa, jer u protivnom se krši pravo na osobnost putnika. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, zbog kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj. Po dolasku na odredište putnik je dužan davatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi-hotelsku uputnicu (voucher). Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Agencija ima pravo zatražiti i zadržati preslike dokumenata ukoliko je to potrebno za realizaciju putovanja. Prema važećem zakonu o boravišnoj pristojbi RH putnik je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Iznimno, sukladno zakonu države u koju se putuje, putnik je dužan platiti odgovarajuću boravišnu pristojbu na licu mjesta, a o visini iste bit će izvješteni prije putovanja. Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države u koju putuje. Putnik je dužan pridržavati se programa putovanja i kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima i u prijevoznim sredstvima, te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj vjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza organizator putovanja otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu a putnik istu plaća na mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječni čovjek. Organizator putovanja ne odgovara za radnje putnika koji se tiču njegove osobne sigurnosti. Putnik se Ugovaranjem putovanja specifično obvezuje čuvati privatnost svih ostalih putnika u grupi, te ni na koji način ne zapisivati, evidentirati, fotografirati ili čuvati njihove osobne podatke poput bilo kakvog dokumenta ili papira s popisom imena i prezimena, te bilo kojeg drugog osobnog podatka kako je definirano GDPR uredbi tj. Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016g.). Bilo kakvo evidentiranje tuđih osobnih podataka za koje je Agencija prema GDPR uredbi definirana kao voditelj obrade, može biti podložno kaznama do više stotina tisuća kuna, te AGENCIJA ima pravo tražiti nadoknadu sve štete proizašle iz protupravnog narušavanja privatnosti ostalih članova grupe od strane bilo kojeg Putnika.

14. AVIO KARTE I INDIVIDUALNA PUTOVANJA

14.1.Uvjeti rezervacije i kupnje karata u zračnom prijevozu Putnika

AGENCIJA ne posjeduje vlastite zrakoplove i ne obavlja zračni prijevoz putnika i robe, već u prodaji avio karata djeluje isključivo kao prodajni agent zrakoplovnih prijevoznika.

14.1.1. Rezervacija letova

Prilikom izrade rezervacije za letove Putnik je dužan dati točno ime, prezime i spol svakog Putnika onako kako su navedeni na identifikacijskom putnom dokumentu koji će putnici i koristiti za to putovanje. Unatoč velikoj pažnji, prilikom izrade rezervacije, zbog pogreške u razmijeni informacija, moguće su greške u imenu, prezimenu, spolu, datumima, vremenima, letovima, polazištu i odredištu. Putnik je primljenu potvrdu o izvršenoj rezervaciji dužan provjeriti i bez odgađanja obavijestiti AGENCIJU o eventualnim greškama u imenu, prezimenu, spolu, datumima, vremenima, letovima, polazištu i odredištu kako bi se što prije izvršio ispravak. Ukoliko Putnik nakon primitka rezervacije/ponude, a prije potvrde kupnje ne obavijesti AGENCIJU o grešci u imenu, prezimenu, spolu, datumima,
vremenima, letovima, polazištu i odredištu smatrat će se da su sve navedene informacije točne. Ukoliko u rezervaciji/ponudi nije drugačije naznačeno, rezervacija vrijedi 24 sata od trenutka rezervacije nakon čega se, ukoliko Putnik ne potvrdi, tj. izvrši kupnju karte, automatski otkazuje. Zrakoplovni prijevoznik može u bilo kojem trenutku promijeniti i/ili ukinuti trenutno važeće tarife bez prethodne najave, što može dovesti do promjene u cijeni od trenutka izrade rezervacije/ponude do trenutka potvrde/kupnje karte. Primjenjuje se važeća tarifa u trenutku izdavanja karte.

14.1.2. Zrakoplovna karta / e-karta

Nakon potvrde rezervacije od strane Putnika, AGENCIJA kao prodajni agent zrakoplovnih prijevoznika, u ime prijevoznika, izdaje Putniku elektroničku potvrdu o kupnji karte (elektroničku kartu, e-kartu, eticket, etix) koja sadrži ime, prezime, spol i slijedni popis svih letova na kojima je izvršena rezervacija prijevoza s datumima putovanja, polazištima i odredištima kao i broj rezervacije pod kojim prijevoznik vodi rezervaciju u svojem rezervacijskom sustavu. Nakon kupnje/potvrde kupnje, tj. izdavanja e-karte, nije moguća naknadna promjena bilo kojeg elementa karte. Jednom izdana avio karta predstavlja ugovor o prijevozu između zrakoplovnog prijevoznika i Putnika. Karta, kao ugovor o prijevozu, glasi na ime i prezime Putnika i nije prenosiva na drugu osobu.

14.1.3. Ukrcajna propusnica / boarding pass

Prije ukrcaja u zrakoplov Putnik mora samostalno obaviti prijavu za let na jedan od načina
koji nudi zrakoplovni prijevoznik koji je izdao kartu (npr. na šalteru za prijavu u zračnoj luci, na web stranici prijevoznika, na samposlužnom automatu, itd.). Zrakoplovni prijevoznik može za pojedine načine prijave za let naplatiti naknadu. Nakon izvršene prijave za let, prijevoznik Putniku izdaje ukrcajnu propusnicu (boarding pass) u papirnatom i/ili elektroničkom obliku i to za svaki let posebno, a koja služi za ulazak u zrakoplov i kao prtljažni list ukoliko se na prijevoz predaje prtljaga. U slučaju papirnatih ukrcajnih propusnica, zrakoplovni prijevoznik može odbiti ukrcaj Putniku koji ne može predočiti originalnu papirnatu ukrcajnu propusnicu, ukoliko je ista izdana, na ulazu u zrakoplov. Zrakoplovni prijevoznik nije dužan ispuniti ugovornu obvezu prijevoza ukoliko je ime i prezime Putnika različito na elektroničkoj karti/ukrcajnoj propusnici i na osobnom putnom dokumentu kojeg Putnik predočuje kod prijave na prijevoz i/ili prilikom ukrcaja u zrakoplov.

U slučaju putnikova otkaza avio karte, putnik snosi trošak otkazivanja avio karte koji je određen uvjetima od strane avio kompanije čija je karta izdana. S obzirom da se radi uglavnom o najjeftinijim kartama čiji su penali 100% iz tog razloga predlažemo uplaćivanje police osiguranje od otkaza. Kod individualnih putovanja, ukoliko su izdani voucheri za smještaj i ostale usluge, troškovi otkaza ovise o uvjetima spomenutih dobavljača. Preporučamo uplatu police osiguranja od otkaza.

14.2. Posebni uvjeti rezervacije i plaćanja avio karte te naknada za izdavanje avio karte

Za plaćanje avio karata vrijede posebni rokovi i uvjeti plaćanja. Ukoliko u rezervaciji/ponudi nije drugačije naznačeno, rezervacija vrijedi 24 sata od trenutka rezervacije. Ukoliko Putnik vrši kupnju karte kreditnom karticom, dužan je prije isteka roka do kojeg je rezervacija važeća dostaviti podatke o važećoj kreditnoj kartici i osigurati da ista smije i može biti terećena za ukupni iznos karte i TSC-a, te da Putnik nije osobno korisnik kreditne kartice naveden na karitci za isto ima dozvolu od korisnika kartice. Ukoliko Putnik vrši kupnju karte uplatom na transakcijski račun AGENCIJE otvoren u Raiffeisen banka Austria Zagreb, dužan je voditi računa o NKS terminskom planu izvršenja transakcija financijske institucije iz koje zadaje nalog za plaćanje, kako bi bio siguran da AGENCIJA može prije isteka roka do kojeg je rezervacija važeća evidentirati uplaćena sredstva na svojem transakcijskom računu u RBA. Ukoliko AGENCIJA do navedenog roka ne evidentira uplaćena sredstva na svojem transakcijskom računu u RBA, AGENCIJA ne snosi odgovornost za otkaz rezervacije od strane zrakoplovnog prijevoznika. Niti prijevoznik niti AGENCIJA ne mogu garantirati da će na istim letovima biti moguća ponovna rezervacija mjesta po istoj cijeni te se Putnik u tom slučaju može odlučiti na izradu nove rezervacije po tada dostupnim cijenama, te izvršiti doplatu do nove raspoložive cijene karte unutar novog roka kojeg odredi prijevoznik ili na odustajanje od kupnje i povrat prethodno uplaćenih sredstava nakon što ista budu evidentirana na računu AGENCIJE, a bez kupnje karte. Zrakoplovni prijevoznik zadržava pravo otkaza rezervacije i/ili već kupljene karte bez prethodne obavijesti, za što AGENCIJA ne preuzima odgovornost. Povrat agencijske naknade za izdavanje karte (TSC) nije moguć.

14.2.1. Otkazivanje i/ili promjene izvršene od strane zrakoplovnih prijevoznika bez suglasnosti Putnika

Zrakoplovni prijevoznici, uslijed određenih okolnosti, zadržavaju pravo promjene rasporeda leta što uključuje mijenjanje vremena polijetanja i slijetanja, kao i otkazivanja letova bez prethodne obavijesti. Elektronička karta je ugovor između zrakoplovnih prijevoznika i Putnika pri čemu AGENCIJA djeluje tek kao prodajni agent zrakoplovnih prijevoznika i nije odgovoran za promjene/otkaze izvršene na rezervaciji/e-karti od strane samih zrakoplovnih prijevoznika.

14.2.2. Otkazivanje i/ili promjene koje zahtijeva Putnik

Otkazivanje i promjene (npr. letova, polazišta i/ili odredišta) podložne su uvjetima tarife kupljene avio karte. Ukoliko AGENCIJA u ponudi/rezervaciji nije drugačije naznačila, u slučaju otkaza od strane Putnika avio karta ne dozvoljava povrat tarife, ne dozvoljava povrat neiskorištenih zrakoplovnih i/ili pristojbi zračnih luka, ne dozvoljava promjene letova uključujući i promjene zračne luke polaska i/ili odredišta. Sve mogućnosti promjene jednom izdane karte podložne su uvjetima tarife po kojima je karta izdana, uključujući mogućnost povrata nakon kupnje (tarife i/ili pristojbi), mogućnosti promjene letova, polazišta i/ili odredišta, kao i visinu naknade za promjenu/otkaz ukoliko je ista tarifno dozvoljena. Kod tarifa koje dozvoljavaju promjenu letova uz plaćanje dodatne naknade, potrebno je osim naknade platiti i razliku od već plaćene tarife do one koja je u trenutku promjene raspoloživa na novim letovima, ako na originalno kupljenoj tarifi više nema mjesta.
Ukoliko se otkazuje putovanje, a prema uvjetima tarife avio karte Putnik ima pravo na povrat sredstava, sredstva će po odobrenju zrakoplovnog prijevoznika biti vraćena Putniku (vremenski rok povrata ovisi isključivo o zrakoplovnoj kompaniji I nekad traje I po par mjeseci od dana otkaza) na isti način kako je karta kupljena. Otkaz putovanja je potrebno dostaviti u pismenom obliku putem elektroničke pošte na adresu: zagreb@atlantis-travel.hr ili croatia@atlantis-travel.hr ili pismeno poštom na adresu: ATLANTIS TRAVEL DOO Petrinjska 59 10000 Zagreb , odnosno osobno dolaskom u poslovnicu te uručenjem pismenog otkaza djelatniku AGENCIJE. Ukoliko karta nije otkazana unutar roka kojeg definira zrakoplovni prijevoznik, a Putnik se ne pojavi na letu, smatrat će se da je No-show putnik.

14.2.3. No-show

U slučaju da Putnik nije na vrijeme izvršio prijavu za let i/ili se nije pojavio na izlazu za ukrcaj u zrakoplov, smatra se No-show putnikom. Zrakoplovni prijevoznik će automatski otkazati sve daljnje letove u avio karti koji se ne mogu koristiti. Putnik, ovisno o tarifi, u pravilu nema pravo niti na povrat sredstava niti pravo na promjenu karte za neki drugi let

14.2.4. Slijed kupona za let i njihova upotreba

Putniku se tijekom izdavanja karte za svaki rezervirani let izdaje zaseban e-kupon u elektroničkoj karti. Karta koju je Putnik kupio valjana je za prijevoz od mjesta polijetanja, preko navedenih mjesta međuslijetanja ili transfernih mjesta, do mjesta slijetanja navedenih na potvrdi kupnje/e-karti. Cijena kupljene karte izračunata je prema tarifi zrakoplovnih prijevoznika na temelju cijelog putovanja naznačenog na karti. Promjena rute putovanja dovodi i do promjene tarife, a time i cijene karte. Putnik prilikom potvrde/kupnje karte prihvaća i obaveznost slijednog korištenja letova kako su navedeni u e-karti (npr. nije moguće ne-koristiti odlazni let, a onda ipak koristiti povratni let). Kod pokušaja korištenja letova mimo redoslijeda navedenih u karti, svi daljnji letovi biti će otkazani, a Putnik gubi mogućnost njihovog korištenje, kao i pravo na povrat neiskorištenog dijela karte. Prijevoznik može u takvom slučaju zahtijevati reobračun tarife prema stvarnom redoslijedu korištenja letova, što može rezultirati višom tarifom koju nadoknađuje Putnik.

14.2.5. Reklamacije u slučaju odbijenog ukrcaja, kašnjenja i/ili otkazivanja leta od strane zrakoplovnih prijevoznika

Ako Putnik ima reklamaciju zbog odbijenog ukrcaja, kašnjenja i/ili otkazivanja leta ili neke druge nepravilnosti vezane za prijevoz (npr. prtljage), Putnik je dužan zahtjev za odštetu uputiti direktno zrakoplovnom prijevozniku koji je uzrokovao nepravilnost. AGENCIJA se nalazi u ulozi prodajnog agenta i nije ovlaštena u ime zrakoplovnog prijevoznika rješavati reklamacije. Zrakoplovni prijevoznik sve zahtjeve dobivene od agenta, vezane za pritužbe putnika, ne smatra valjanima

14.2.6 Putovanje na niskotarifnim avio kompanijama (npr. Easy Jet, Vueling, Ryan Air…)


Za putovanje na nekim niskotarifnim avio kompanijama, putnik je dužan do 15 dana prije početka putovanja dati točne podatke potrebne za izdavanje boarding karte: točno ime i prezime, datum rođenja, broj putnog dokumenta, datum do kada vrijedi putni dokument, te državljanstvo. Za putnikov otkaz putovanja na niskotarifnoj aviokompaniji, putnik snosi trošak avio karte u cijelosti ili trošak promjene imena, prema uvjetima niskotarifnih aviokompanija. Trošak hotela i ostatka aranžmana obračunava se prema Općim uvjetima za otkaz putnika za europska putovanja.

15. UVJETI PUTOVANJA ZA POVEZAN PUTNE ARANŽMANE

Opći uvjeti putovanja za paket-aranžmane ne vrijede za putovanja u povezanom putnom aranžmanu, osim u dijelu zaštite putnika u slučaju nesolventnosti agencije. Povezani putni aranžman podrazumijeva najmanje dvije različite vrste usluga putovanja kupljene za potrebe istog putovanja ili odmora koje ne predstavljaju paket-aranžman (npr. individualna rezervacija hotela, avio karte, transfera i slične dodatne usluge). Kod putovanja u povezanim putnim aranžmanima, Agencija djeluje u ime i za račun pružatelja usluga, odnosno kao ovlašteni prodajni agent raznih pružatelja usluga (zrakoplovnih tvrtki, hotela, transfera, agencija za rezervaciju turističkih usluga i slično) te je svaki od Pružatelja usluga isključivo odgovaran za pravilno izvršenje svojih usluga u skladu s ugovorom. U završnim putnim dokumentima, Putnik će biti informiran o kontaktu pružatelja usluge. Ukoliko Putnik otkaže povezani putni aranžman koji uključuje zrakoplovnu kartu i smještaj ili neku drugu uslugu, GO od ukupne cijene aranžmana na ime troškova otkaza zadržava 100% iznosa cijene zrakoplovne karte (osim ako u uvjetima kupljene tarife nije drugačije navedeno )bez obzira na vremensko razdoblje prije početka putovanja, a za otkaz smještaja i ostalih usluga se primjenjuju uvjeti iz točke 8 (osim kada je usluga rezervirana pod posebnim uvjetima koji ne dozvoljavaju povrat ili promjenu rezervacije, tzv. Non refundable tarifa, po kojima pružatelj usluge zadržava 100 % predmetne usluge).

16. PUTOVANJE U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA/TUROPERATORA

Za sve aranžmane gdje je Agencija glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje je AGENCIJA posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja. Za takve aranžmane u Ugovoru će biti naznačen odgovorni organizator te se za to putovanje primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te AGENCIJA ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora Putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

17. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtjevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Postupak u svezi s prigovorom:

– Odmah na samom mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja, odnosno predstavnika organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluge. Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor AGENCIJI, i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik – nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. AGENCIJA neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. AGENCIJA je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom). AGENCIJA može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davaoca usluge najviše za još 15 radnih dana. AGENCIJA će rješavati samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje AGENCIJA došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovora kod kojeg ime smještajnog objekta PUTNIK saznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije kao: fortuna, rulet, no name, as, jocker, i sl.), PUTNIK prihvaća sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja u sebi sadrže neizvjesne činjenice na koje AGENCIJA ne može utjecati, a PUTNIK je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje, te zbog toga PUTNIK nema pravo prigovora prema AGENCIJI. Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe turistička agencija ATLANTIS TRAVEL je : MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA, Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1 10 000 Zagreb U slučaju spora koji se odnosi na ugovor o online prodaji i online uslugama, potrošač može podnijeti pritužbu, odnosno pokrenuti postupak za online rješavanje sporova putem platforme za online rješavanje sporova dostupne na sljedećem linku http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dok AGENCIJA ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije

VAŽNA NAPOMENA: Svaki putnik/nositelj Ugovora prigovor podnosi zasebno te Agencija neće uzeti u razmatranje grupne prigovore.

18. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. AGENCIJA se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Agencija se obvezuje da iste neće iznositi iz zemlje niti ih dostavljati trećim osobama osim u svrhu realizacije pojedinih usluga, koje su predmet samog zahtjeva putnika (npr. sklapanje nekog od oblika putnog osiguranja, ishođenje viza, hotelske rezervacije, avionske karte i sl.) Nakon obavljenog programa, tj. ostvarenjem svrhe za koju su podaci prikupljeni, isti se, sukladno uvjetima pojedinih ugovora, a po isteku zakonskih rokova prava žalbe, nužno uništavaju. Podaci u pisanom obliku, uništavaju se rezačem papira, dok se oni pohranjeni na serveru trajno brišu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovornih aranžmana i marketinških akcija AGENCIJE

19. INFORMACIJE

Obavijesti koje putnik dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja.

20. POKLON BON

Poklon bon je sredstvo plaćanja u papirnatom obliku, numeriran je jedinstvenim brojem prilikom izdavanja. Izdavatelj ga izdaje uz uplatu sredstava koju vrši i čiju visinu određuje korisnik. Poklon bon moguće je iskoristiti za putovanje po izboru iz ponude agencije Atlantis travel doo. Iznos na poklon bonu važeći je do datuma istaknutog na poklon bonu, nakon isteka roka iznos na poklon bonu nije moguće iskoristiti. Nije moguća isplata već uplaćenog novčanog iznosa na poklon bonu. Korisnik uplatom iznosa prihvaća Opće uvjete Atlantisa s poklon bonom te se smatra da je s istima upoznat.

21. DRUGE ZAKONSKE ODREDBE

Ponuđena kombinacija usluga putovanja jest paket- aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu. Putnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket- aranžman. Turistička agencija ATLANTIS TRAVEL DOO u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline. Turistička agencija ATLANTIS TRAVEL DOO ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna.

22. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći uvjeti i upute za turističke aranžmane sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa s Agencijom odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom za čije se putovanje odlučio. Uplatom akontacije putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

Ovi uvjeti i upute za putovanja vrijede od 11.02.2024. i isključuju sve dosadašnje uvjete i upute za putovanja.

Sukladni su Direktivi EU 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim aranžmanima (dostupna na poveznici: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=HR ) kao i Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017) koji je u primjeni od 1. srpnja 2018. (dostupan na poveznici:

https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2982.html )

Putnik se obvezuju da će moguće sporne slučajeve pokušati riješiti sporazumno sukladno uvjetima. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu, putnik može podnijeti prijedlog za rješavanje spora pred tijelom s liste notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova sukladno zakonu kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Alternativno rješavanje sporova vezanih za ugovor, o ovlaštenim tijelima za alternativno rješavanje sporova kojim je trgovac obuhvaćen te o platformi za online rješavanje tih sporova, sukladno odredbama posebnog zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.

Podatci o trenutno notificiranim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: http://potrosac.mingo.hr/hr/potrosac/clanak.php?id=12645

Platforma za mrežno rješavanje potrošačkih sporova dostupna je na poveznici: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u objavljanju i pružanju usluga u turizmu:

Državni inspektorat Turistička inspekcija Šubićeva 29, 10000 Zagreb

E-mail adresa: turisticka.inspekcija@dirh.hr

23. IZJAVA O OSOBNIM PODACIMA PUTNIKA

Izričito izjavljujem da sam osobne podatke ugovaratelja i putnika stavio/stavila dragovoljno na raspolaganje organizatoru putovanja /agenciji posredniku te dopuštam da se isti koriste u cilju zaštite mojih interesa i interesa putnika u svim poslovima koje ugovaram. To uključuje i prosljeđivanje ovih podataka trećim osobama u zemlji i inozemstvu. Trećim osobama smatraju se osobe koje su neophodne za realizaciju ovog putovanja/usluge.

vi se podaci mogu koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje osobne podatke čuvati najduže tri godine u bazi podataka, sukladno odluci putničke agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Agencija se obvezuje da neće ove podatke iznijeti, dati ili prodati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza, od posljedica nesretnog slučaja i od rizika oštećenja i gubitka prtljage, kao i za potrebe dragovoljnog dodatnog zdravstvenog osiguranja putnika za vrijeme puta i boravka u inozemstvu.

Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, osobni podaci proslijedit će se osiguravajućem društvu.

Ovi opći uvjeti putovanja vrijede od 11.02.2024. i sastavni su dio svakog putovanja i ugovora.

Voditelj poslova:

Mirjana Horvat
Atlantis tavel doo
Petrinjska 59
HR-10 000 Zagreb
mail: zagreb@atlantis-travel.hr
Tel +385(0) 1 4811155

HR-AB -01-08289885
Reg. Sud: Trgovački sud u Zagrebu /Tt-12/20584-1
11.02.2024.

Doznajte najnovije promocije

Pretplatite se na naš newsletter i primajte najnovije promocije i pogodnosti
izravno na svoju e-poštu kako ne biste propustili ponudu!