Atlantis Travel - Vi znate gdje, mi znamo kako! - ljetovanja, europska i daleka putovanja, aviokarte, VIZE, izleti...

UVJETI KORIŠTENJA

1. PREDMET UGOVORA I STRANKE
Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja – turističke agencije Atlantis Zagreb doo (u daljnjem tekstu ATLANTIS) i PUTNIKA odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu PUTNIK). Ovaj ugovor o putovanju sadrži i Opće uvjete i uputstva za turističke aranžmane, odnosno poziva se na program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik agencije (djelatnik agencije ATLANTIS ili bilo koje druge ovlaštene za prodaju Atlantisovih aranžmana) i PUTNIK te nakon što PUTNIK u cijelosti uplati cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene te nesporno osigura plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. Ukoliko putnik nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke tek kad ATLANTIS primi cijeli ugovoreni iznos cijene aranžmana ili ako je to izričito ugovoreno, dio ugovorene cijene i dokumentaciju kojom se nesporno osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma. Putnik se za putovanje može prijaviti u svim poslovnicama ATLANTISA i drugim ovlaštenim agencijama osobno, telefonom, internetom ili nekim drugim načinom daljinske komunikacije. Prilikom sklapanja ugovora putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. PUTNIK jamči da je ATLANTISU dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.

2. OBVEZE AGENCIJE
Agencija je dužna putniku pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva predviđena ugovorom i skrbiti se o pravima i interesima putnika, u skladu s poslovnim običajima u ovoj djelatnosti.
Prije sklapanja ugovora o organiziranju putovanja, organizator putovanja ili agencija posrednik stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, podastire mu sve relevantne informacije u svezi s putovanjem, te mu predaje opće uvjete putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora i nudi mu paket putnog osiguranja i osiguranje od otkaza. Organizatora putovanja obvezuju podaci sadržani u promidžbenim materijalima ili programu, osim ako se ugovaratelj putovanja nije drugačije dogovorio s organizatorom putovanja zbog toga što je u promidžbenom materijalu/programu bilo naznačeno da postoji mogućnost izmjene podataka, a što znači da su mjerodavni uglavci iz ovog ugovora, a što je razvidno iz ovog ugovora.Agencija će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način osim u slučaju „više“ sile (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode).

3. CIJENA
Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (ukoliko u programu nije navedeno drugačije). Ostatak do ukupne cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka putovanja ili se osigurava dokumentacija za nespornu naplatu ukupne cijene aranžmana. Ukoliko putnik ne ispuni svoju obavezu do najkasnije 21 dan prije polaska na put, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije.
Tako zatraženu rezervaciju „na upit“ ATLANTIS se obvezuje obraditi u roku od 2 radna dana (subota se ne smatra radnim danom) i o učinjenom pismeno ili usmeno obavijestiti putnika. Ukoliko ATLANTIS u navedenom roku ne obavijesti putnika o učinjenom ili nije u mogućnosti osigurati rezervaciju za zatraženi aranžman, kompletan iznos uplate bit će u cijelosti vraćen putniku. Ukoliko putnik ne prihvati zatraženu, a od strane ATLANTISA potvrđenu rezervaciju, troškovi uplate se ne vraćaju uključujući i naknadu za troškove rezervacije.
Za potvrdu rezervacija po "Fortuna sistemu" ili po "Last minute" ponudama PUTNIK je dužan odmah uplatiti iznos aranžmana u cijelosti ili osigurati nespornu naplatu cijelog iznosa aranžmana.
Ako je ugovaratelj sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili po “fortuna” sistemu (uplaćuje se za hotel niže kategorije a koristi onaj više ako ima mjesta), tada putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje organizator putovanja ne može utjecati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga putnik nema pravo prigovora prema organizatoru putovanja.
Ugovorne strane su suglasne da organizator putovanja ima pravo povišenja cijene iz ovog ugovora najkasnije do 20 dana prije početka putovanja ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja, a za koje nije znao ni mogao znati. Ugovaratelj putovanja ili putnik imaju pravo raskinuti ugovor o organiziranju putovanja ako bi povišenje uglavljene cijene iznosilo više od 10 % . U tom slučaju imaju pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete. Putnik je dužan na zahtjev predstavnika organizatora putovanja prije započinjanja putovanja predočiti dokaz da je u cijelosti podmirio cijenu, jer ako cijena nije plaćena putnik ne može započeti putovanje, osim ako ugovorne strane nisu drugačije dogovorile. Objavljene cijene rezultat su ugovora agencije s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi. U slučaju avio karata , zrakoplovne pristojbe podložne su promjeni istih do dana izdavanja avio karte. U slučaju porasta zrakoplovnih pristojbi putnik je dužan snositi trošak razlike u cijeni.

4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u Atlantisovim programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnosti i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Atlantis ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u Atlantisovim programima, važećim za navedeno putovanje , a koja je dana bilo od strane Atlantisovih djelatnika ili neke treće osobe. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika , prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja . Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno , najmanje jedan dan prije polaska na put o tome obavijestiti Atlantis, ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja. Ako putnik koristi trokrevetnu ili višekrevetnu sobu u hotelu, hotelijer najčešće daje dvokrevetnu sobu s pomoćnim ležajem. Kvaliteta pomoćnog (dodatnog) ležaja u potpunosti ovisi o hotelu. Agencija ni u kom slučaju ne snosi odgovornost po bilo kojem pitanju kvalitete pomoćnog ležaja te eventualno nezadovoljstvo putnika proizašlo iz ovih razloga ne može biti predmetom prigovora.

5. PUTNI DOKUMENTI, POŠTIVANJE PROPISA
Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente . Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan Atlantisu dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize a zemlju u koju se putuje. Atlantis ne jamči ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze ili mu zahtjev za ishođenje vize bude odbijen, smatrat će se da je putnik odustao od putovanja. Putnik je dužan poštivati carinske, devizne i druge propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjeti predviđene viznim, graničnim , carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, a Atlantis otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. Prilikom potpisivanja ugovora djelatnik Atlantisa će putnika upoznati s izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje, uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova RH. Preporučujemo svakom putniku da se i osobno informira na web stranici www. mvpei.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenja MVPEI-a RH.
Svim putnicima koji nisu državljani Hrvatske i nemaju hrvatske putne dokumente preporučamo da se prije uplate aranžmana osobno informiraju o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. ATLANTIS može uputiti putnika na izvor informacija ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog putnika. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanja od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje ATLANTIS da se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja. Atlantis otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave.
Prilikom potpisivanja ugovora djelatnik Atlantisa će putnika upoznati s izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje, uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova RH. Preporučujemo svakom putniku da se i osobno informira na web stranici www. Mvpei.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenja MVPEI-a RH.
Svim putnicima koji nisu državljani Hrvatske i nemaju hrvatske putne dokumente preporučamo da se prije uplate aranžmana osobno informiraju o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. ATLANTIS može uputiti putnika na izvor informacija ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog putnika. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanja od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje ATLANTIS da se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja. Atlantis otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave.

6. PUTNO OSIGURANJE
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi «paket» putnog osiguranja koji se sastoji od : dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja . Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva, navedena osiguranja se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod Atlantisa, pri čemu Atlantis sudjeluje samo kao posrednik. Potpisivanje ovog ugovora smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena osiguranja navedena u prethodnom stavku.

7. OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA
Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza.Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u slijedećim slučajevima , i to iz obavezno pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolest ili smrtnom slučaju Atlantis zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 8. ovog Ugovora. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Atlantis se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita.

8. OTKAZ PUTOVANJA
Putnik ima prvo otkazati putovanje usmeno ili pismeno u poslovnici agencije u kojoj se prijavio za putovanje. U tom slučaju organizator putovanja zadržava uplaćeni iznos u visini koja ovisi o datumu otkazivanja putovanja po slijedećem rasporedu (ukoliko nije u programu drugačije navedeno)

Europska putovanja, odmori, ljetovanje, skijanje
do 30 dana prije polaska - 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn
29 - 22 dna prije polaska - 25% cijene aranžmana
21 - 15 dana prije polaska - 40% cijene aranžmana
14 - 8 dana prije polaska - 80% cijene aranžmana
7 – 0 dana prije polaska - 100% cijene aranžmana
nakon polaska - 100% cijene aranžmana

Daleka putovanja, tečajevi stranih jezika
Do 30 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
-29-15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
-14-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana

Krstarenja
- do 46 dana prije polaska 10% cijene aranžmana
- 45-31 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
- 30-16 dana prije polaska 50% cijene aranžmana
- 15-18 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
- 7-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžman.

Agencija zaračunava stvarne troškove zamjene ako putnik-nositelj ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana. Ukoliko 21 dan prije polaska na put putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžman Agencija smatra da je putnik odustao od rezervacije, bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije za putovanje. U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Agencija će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti.
Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Ovi otkazni rokovi se primjenjuju i na promjenu datuma polaska ili smještajnog objekta, te u svim drugim slučajevima. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja, na vlastitu želju ili zbog neophodne potrebe, otkaže putovanje, po povratku nema pravo na isplatu troškova. Organizator putovanja zaračunava administrativne troškove ukoliko ugovaratelj putovanja / putnik otkaže putovanje ili nađe novog korisnika iste rezervacije, kao i u slučaju da putnik koji ima uplaćeno osiguranje od otkaza otkaže putovanje. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava.Istovremeno s uplatom putovanja preporuča se i uplata osiguranja od otkaza putovanja.
9. ZDRAVSTVENI PROPISI
Putnik je dužan obavijestiti Atlantis o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl. a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija isl). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

10. PRTLJAGA
Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. ATLANTIS ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu.
Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage. Organizator nije odgovoran za uništenu ili izgubljenu prtljagu u prijevoznom srestvu kao ni za krađu prtljag ili dragocjenosti u hotelu.

11. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, ATLANTIS ima kod osiguravajućeg društva CROATIA OSIGURANJA d.d. sklopljen Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza , broj 228644012285. Djelatnici agencije upoznat će PUTNIKA sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju ATLANTIS prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman, a Putnik potpisom Ugovora o putovanju potvrđuje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju.
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, ATLANTIS je sa osiguravateljem sklopio Ugovor o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja zbog kojeg  usluga putovanja izostane odnosno radi naknade troškova povratka Putnika u mjesto polaska. U slučaju nastanka osiguranog slučaja Putnik treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Croatia osiguranje d.d., Miramarska 22 osobno ili putem telefona 01/6333188 ili 01/6333170. (broj police jamčevnog osiguranja 381640000009). Ovaj dokument vrijedi kao Potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.

12. OBVEZE ORGANIZATOR-a OD IZMJENE/NEISPUNJENJA UGOVORENE USLUGE
Ako ATLANTIS prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužan je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik može u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti ATLANTISA prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odbitka ili oglušivanja na ponudu, Atlantis se obvezuje u roku od 7 radnih dana vratiti putniku uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji mu je ATLANTIS ponudio smatra se novim ugovorom o putovanju, s tim da se putnik odriče svih potraživanja prema ATLANTISU s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotnog ugovora.
Ako ATLANTIS nakon početka putovanja nije pružio veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, ATLANTIS može na svoj teret, a uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak putnika ATLANTIS može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se putnik odriče prava na potraživanja od ATLANTISA za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju.
Ako ATLANTIS nije mogao na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako putnik iz opravdanih razloga ne prihvati izmjene, ATLANTIS će mu na svoj trošak omogućiti povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je putnik s time suglasan, te mu nadoknaditi eventualnu štetu koju je pritom pretrpio. Šteta se isplaćuje u visini dijela cijene neiskorištenog dijela ugovorenog programa, i to na osnovi prigovora putnika. ATLANTIS će prigovor rješavati na način naveden u točki 11. ovog ugovora.Najveći iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana.
ATLANTIS je ovlašten jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog za ATLANTIS da ne sklopi ugovor. U tom slučaju putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga.
ATLANTIS zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana prije početka putovanja, ukoliko je putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg je ATLANTIS bio posrednik u prodaji navedenog aranžmana ili ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio najmanji broj putnika potreban za realizaciju aranžmana naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz nekog drugog valjanog razloga. ATLANTIS zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje ATLANTIS ne može utjecati), i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu.
ATLANTIS ne preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju. ATLANTIS ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na Atlantisovim web-stranicama.

13. ODUSTAJANJE PUTNIKA
Putnik može u svako doba pisanim putem potpuno ili djelomično raskinuti ugovor o organiziranju putovanja.
Organizator putovanja je u promidžbenom materijalu/programu i/ili općim uvjetima putovanja odredio način obračuna naknade koju je dužan putnik/ugovaratelj putovanja platiti u slučaju raskida ugovora o organiziranju putovanja, a putnik/ugovaratelj putovanja potpisom ovog ugovora potvrđuje da je upoznat s ovim podacima.
Ako je putnik spriječen započeti putovanje, tada može odrediti treću osobu da se umjesto njega koristi uglavljenim uslugama ako je o tome obavijestio organizatora putovanja pisanim putem. Organizator putovanja prihvatit će treću osobu imenovanu kao zamjenskog putnika, ako treća osoba ispunjava sve predviđene uvjete za putovanje, te ako ne postoje zakonske ili druge propisane prepreke koje onemogućuju treću osobu da putuje u određenu državu ili pravo treće države koja je destinacija putovanja ne dopušta zamjenu putnika ili ako nije moguće izvršiti promjenu rezervacije.Prije početka putovanja treća osoba ili ugovaratelj putovanja/putnik dužni su organizatoru putovanja naknaditi sve dodatne troškove uzrokovane zamjenom putnika.

14. OBVEZE PUTNIKA
Putnik je dužan obavijestiti agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl. koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu ishrane, boluje od kronične bolesti i sl.), a ove podatke agencija ne smije prosljeđivati trećim osobama osim onih koje su uključene u realizaciju programa, jer u protivnom se krši pravo na osobnost putnika. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, zbog kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj. Po dolasku na odredište putnik je dužan davatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi-hotelsku uputnicu (voucher). Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Osobni pdoaci putnika čuvati će se u bazi podataka sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osbnih podataka. Prema važećem zakonu o boravišnoj pristojbi RH putnik je dužan platiti boravišnu prstojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države u koju putuje. Putnik je dužan pridržavati se programa putovanja i kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima i u prijevoznim sredstvima, te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj vjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza organizator putovanja otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu a putnik istu plaća na mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječni čovjek. Organizator putovanja ne odgovara za radnje putnika koji se tiču njegove osobne sigurnosti.

15. AVIO KARTE I INDIVIDUALNA PUTOVANJA
U slučaju putnikova otkaza avio karte, putnik snosi trošak otkazivanja avio karte koji je određen uvjetima od strane avio kompanije čija je karta izdana. S obzirom da se radi uglavnom o najjeftinijim kartama čiji su penali 100% iz tog razloga predlažemo uplaćivanje police osiguranje od otkaza. Kod individualnih putovanja, ukoliko su izdani voucheri za smještaj i ostale usluge, troškovi otkaza ovise o uvjetima spomenutih dobavljača. Preporučamo uplatu police osiguranja od otkaza.

16. PUTOVANJE U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA / TUROPERATORA
Za sve aranžmane gdje je Agencija glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje je ATLANTIS posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja. Za takve aranžmane u Ugovoru će biti naznačen odgovorni organizator te se za to putovanje primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te ATLANTIS ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora Putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

17. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor ATLANTISU, i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik - nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. ATLANTIS neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. ATLANTIS je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom). ATLANTIS će rješavati samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje ATLANTISA došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovora kod kojeg ime smještajnog objekta PUTNIK saznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije kao: fortuna, rulet, no name, as, jocker, i sl.), PUTNIK prihvaća sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja u sebi sadrže neizvjesne činjenice na koje ATLANTIS ne može utjecati, a PUTNIK je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje, te zbog toga PUTNIK nema pravo prigovora prema ATLANTISU. U slučaju spora koji se odnosi na ugovor o online prodaji i online uslugama, potrošač može podnijeti pritužbu, odnosno pokrenuti postupak za online rješavanje sporova putem platforme za online rješavanje sporova dostupne na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Dok ATLANTIS ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA KUPCA

Sukladno članku 8. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov. br. 79/07, 125/07, 79/09 i 89/09) obavještavamo kupce da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

Atlantis Travel d.o.o.
Slavonija 1/3
35000 Slavonski Brod

ili

Atlantis travel d.o.o.
Petrinjska 59
10 000 Zagreb

ili na e-mail adresu: croatia@atlantis-travel.hr ili zagreb@atlantis-travel.hr

ili upisom u Knjigu žalbe koja je izložena u poslovnici.

Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od isteka primitka prigovora.

Kupac:
Ime i prezime: ___________________
Adresa za dostavu odgovora: ___________________

Izjava o zaštiti osobnih podataka

  • Slanjem upita izričito izjavljujem da sam Atlantis Travelu dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje podatke te dozvoljavam da ih isti koristi u cilju zaštite mojih osobnih interesa u svim poslovima koje ugovaram s Atlantis Travelom.
  • To uključuje i prosljeđivanje mojih osobnih podataka trećim osobama. Trećim osobama smatraju se one osobe koje su neophodne za realizaciju putovanja ugovorenog između mene i Atlantis Travela.
  • Izričito dozvoljavam Atlantis Travelu da moje osobne podatke može koristiti u svojim evidencijama u zemlji i inozemstvu.
  • Suglasan/na sam da Atlantis Travel, u skladu s gore navedenim uvjetima, koristi moje osobne podatke dvije godine.
18. ZAŠTITA PRIVATNOSTI
Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. ATLANTIS se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovornih aranžmana i marketinških akcija ATLANTISA.

19. INFORMACIJE
Obavijesti koje putnik dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja.

20. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi opći uvjeti i upute za turističke aranžmane sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa s Agencijom odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom za čije se putovanje odlučio. Uplatom akontacije putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

21. IZJAVA O OSOBNIM PODACIMA PUTNIKA
Izričito izjavljujem da sam osobne podatke ugovaratelja i putnika stavio/stavila dragovoljno na raspolaganje organizatoru putovanja /agenciji posredniku te dopuštam da se isti koriste u cilju zaštite mojih interesa i interesa putnika u svim poslovima koje ugovaram. To uključuje i prosljeđivanje ovih podataka trećim osobama u zemlji i inozemstvu. Trećim osobama smatraju se osobe koje su neophodne za realizaciju ovog putovanja/usluge.
Ovi se podaci mogu koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje osobne podatke čuvati najduže tri godine u bazi podataka, sukladno odluci putničke agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Agencija se obvezuje da neće ove podatke iznijeti, dati ili prodati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza, od posljedica nesretnog slučaja i od rizika oštećenja i gubitka prtljage, kao i za potrebe dragovoljnog dodatnog zdravstvenog osiguranja putnika za vrijeme puta i boravka u inozemstvu.
Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, osobni podaci proslijedit će se osiguravajućem društvu.
Izjava o kolačićima Prihvaćanje Uporabe kolačića omogućava da ostanete prijavljeni dok pretražujete ove Internet stranice. Tawk.to GDPR. Blokiranjem kolačića i dalje možete koristiti ovu Internet stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti neće biti dostupne. Više o kolačićima